به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، سال ۹۰ از میان ۲۱ نفر برگزیده در ۵ گروه آزمایشی، ۱۰ نفر از شهر تهران بودند که این تعداد از میان ۱۵ نفر اول سه گروه و ۶ نفر اول دو گروه دیگر محاسبه شده بود. این در حالی است که امسال تهرانی ها۱۱ نفر را از میان ۳۷ نفر شامل می شوند.

سهم استان ها از برتریها در کنکور

سهم استان تهران و شمیرانات: ۱۱ نفر

سهم استان خراسان رضوی شامل شهرهای مشهد و گناباد: ۴ نفر

سهم استان مازندران شامل شهرهای ساری و بابل: ۴ نفر

سهم استان یزد شامل شهر یزد: ۴ نفر

سهم استان اصفهان شامل شهرهای اصفهان و کاشان: ۳ نفر

سهم استان کرمان شامل شهر کرمان: ۲ نفر

سهم استان آذربایجانی شرقی شامل شهر تبریز: ۲ نفر

سهم استان کردستان شامل شهر سنندج: یک نفر

سهم استان البرز شامل شهر کرج: یک نفر

سهم استان خوزستان شامل شهر اهواز: یک نفر

سهم استان اردبیل شامل شهر اردبیل: یک نفر

سهم استان قزوین شامل شهر قزوین: یک نفر

سهم استان کرمانشاه شامل شهر کرمانشاه: یک نفر

نفر نهم گروه علوم ریاضی و فنی در گروه آزمایشی زبان های خارجی نیز رتبه دوم را کسب کرده است.

از میان نفرات اول گروه های آزمایشی پنج گانه نفر اول گروه علوم ریاضی و فنی محمد استاد محمدی از کاشان، نفر اول گروه علوم تجربی فرزانه رحمانی از سنندج، نفر اول گروه علوم انسانی فاطمه فتاحی از تهران، نفر اول گروه هنر یاسمین قلعه نویی از تهران و نفر اول گروه زبان های خارجی فاطمه ولی زاده پاشا از بابل هستند که از این تعداد تنها دو نفر تهرانی هستند.

در میان ۳۶ برگزیده ۱۹ نفر پسر و ۱۷ نفر دختر هستند اما نفرات اول چهار گروه علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی در انحصار دختران قرار دارد و تنها نفر اول گروه ریاضی پسر است.

در گروه علوم ریاضی یک دختر و ۹ پسر، در گروه علوم تجربی ۴ دختر و ۶ پسر، در گروه علوم انسانی ۵ پسر و ۵ دختر، در گروه هنر سه دختر و در گروه زبان های خارجی یک پسر و سه دختر حضور دارند.

یک میلیون و ۶۶ هزار و ۲۷۴ نفر در ۵ گروه آزمایشی علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی در روزهای ۸ تا ۱۰ تیرماه با هم به رقابت پرداختند که از این تعداد بیش از ۹۳۵ هزار مجاز به انتخاب رشته شده اند که در روزهای ۱۷ تا ۲۳ مرداد می توانند انتخاب رشته کنند.