افکارنیوز: هر چه مشکلش بزرگتر شد حس می کرد خدایش نزدیکتر می شود.

هر وقت گیر می کرد در خانه خدا را ول نمی کرد.

همیشه طلبکار بود، حتی در خانه خدا.

خار هر روز در گوش گل زمزمه می کرد مبادا از یادش برود: گل بی خار خداست.

جای پای عشق شبیه جای پای خداست.