به گزارش افکار نیوز ابراهيم يافتيان در گفتوگو با ایسنا، سرويسهاي جديد اين شركت را راهاندازي سوئيچهاي همراه با صدا و مبتني بر ديتا اعلام كرد و گفت: تلفنهاي اعتباري راهاندازي سرويس اينترنت پرسرعت براي مستاجرين با حل مشكلات صاحبخانهها، سرويسهاي ارزش افزوده و خدماتي كه در شبكههاي مخابراتي و پيشرفته است و به مردم كمك ميكند به آن سمت بروند.

وي در توضيح سرويسهاي ارزش افزوده اين شركت بيان كرد: IPTVها اكنون به هزار مورد ميرسد كه تنها در مناطق ۲ و ۸ راهاندازي شده است و به دنبال فراهم كردن آنها در ديگر مناطق هستيم تا به سمت فيبر نوري بيشتر رويم.