دلیل صورتی رنگ بودن این پرنده مشخص نیست ولی کارشناسان می گویند ممکن است کسی او را عمدا رنگ کرده باشد یا خوردن غذای خاصی - مثلا غذاهای حاوی بتا کاروتن - آن را به این شکل درآورده باشد. البته نوعی کبوتر بسیار نادر صورتی در نواحی اطراف اقیانوس هند زندگی می کند، ولی اقیانوس هند هزاران مایل از انگلستان، جایی که این پرنده در آن مشاهده شده است، فاصله دارد.

کد خبر: 132953