به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، دكتر شاهين فرهنگ، دکترای روانشناسی تربیتی در پنجمین همایششهروند شاد، شهر بانشاط با موضوع زندگی بازی است، اظهار کرد: ما چهار نوع بازی در زندگی داریم شامل بازی برنده -بازنده، بازنده-برنده، بازنده-بازنده، برنده-برنده که در بازی اول هر دو طرف بر روی خواسته خود پافشاری میکنند تا اینکه یکی به قیمت تخریب دیگری به خواستهاش میرسد.

فرهنگ اضافه کرد: دربازی بازنده - برنده یکی از دوطرف ازخواسته خود می‌گذرد و خود را تخریب می‌کند تا دیگری برنده باشد و می‌گوید جانم فدای خانواده وهیچ اشکالی ندارد، تو به خواسته‌ات برس، در بازی سوم هر دو خواسته دارند و پس از پافشاری برآن به این نتیجه می‌رسند که نه خواسته من ونه خواسته تو انجام شود.

این دکترای روانشناسی تربیتی خاطرنشان کرد: دربازی چهارم که به نام بازی برنده - برنده است به رسیدن به خواسته‌های متفاوت یکدیگر طی زمان‌های خاصی راضی می‌شویم و دنبال راهی هستیم تا هر دو طرف به خواسته‌های خود برسندف یعنی هم خواسته تو وهم خواسته من محترم است.

وی بروزعکس‌العمل به جای انتظار را اولین کار در بازی برنده - برنده دانست وافزود: در زندگی انتظار وتوقع زیادی ازیکدیگر نداشته باشید وموقعیت وشرایط روحی یکدیگر را درک کنید.

فرهنگ دومین کار را آینه یکدیگر بودن عنوان کرد و در این رابطه توضیح داد: آینه خوبی و بدی را باهم نشان می‌دهد، باید آینه زندگی را هر روز پاک کرد تا غباری روی آن نماند و اگر از دست یکدیگر دل چرکین شدیم، آینه زندگی ما تیره وتار است و اگرصداقت ومعرفت وایمان خود را از دست بدهیم دیگر آینه نیستیم؛ همچنین ما نسبت به آینه انتقادپذیریم، پس نسبت به یکدیگر نیز باید انتقادپذیر باشیم وبدانیم که آینه با گذشته‌ها کار ندارد و تنها اکنون را نشان می‌دهد.

این دکترای روانشناسی تربیتی تهیه رسالت خانوادگی را سومین کار برای بازی برنده –برنده دانست واضافه کرد: درتمام جهان قانون وجود دارد و رسالت خانوادگی می‌گوید که در خانه‌های خود باید قانون داشته باشیم و با الزام به آن قانون که مورد توافق اعضای خانواده است ازهر گونه دعوا وکشمکش خانوادگی دوری کنیم و وقتی درمحیط خانه روابط اعضا تعریف وتعیین شود دیگرکسی حق ندارد آن موارد را رعایت نکند.

فرهنگ چهارمین کاربرای بازی برنده – برنده را برخورد همسان با گروه ادراکی هر فرد عنوان کرد وگفت: انسان‌ها از لحاظ درک یکدیگربه چهارگروه بصری، سمعی، لمسی و جنبشی تقسیم می‌شوند ونباید با تمام فرزندان یکسان برخورد کرد وباید یاد بگیریم با هرفردی طبق مدل خودش رفتارکنیم وبا توجه به نشانه‌های ظاهری ونحوه توصیف هر فردی از وقایع زندگی می‌توان گفت که به کدام گروه بیشتر تعلق دارد.

این دکترای روانشناسی تربیتی خاطرنشان کرد: انسان‌های بصری تند تند وهیجانی حرف می‌زنند و دست خود را هنگام صحبت کردن تکان می‌دهند و لباس آنها از فرق سرتا پا یک رنگ نیست و مناظر وجزییات مکان‌هایی که سال‌ها پیش دیدند را در حافظه خود ثبت می‌کنند، ولی انسان‌هایی با ویژگی سمعی وقتی به تنهایی مشغول انجام کاری هستند سرعت کارکردنشان با سرعت زمزمه‌ای که زیرلب می‌کنند یکی است وسر وصدا را دوست دارند واطراف آنها وسایل صوتی بسیار است وساختار صدای دیگران را به خوبی درحافظه دارند.

وی ادامه داد: انسان‌هایی با ویژگی لمسی که حساسیت با حس لامسه دارند بسیار رمانتیک هستند ونسبت به دیگران پراحساس‌ترند و هنگامی که می‌ایستند شانه‌هایشان به سمت پایین متمایل است ومعمولا درهرمکانی درردیف جلو می‌نشینند و از وقایع مختلف زندگی مسایل احساسی را به خوبی درحافظه می‌سپارند.

فرهنگ با اشاره به چهارمین گروه بیان کرد: جنبشی‌ها آرام و قرارندارند و مدام درحال جنب وجوش هستند و در طبیعت یا دنبال کشف ویا دنبال بازی‌های هیجانی مانند فوتبال هستند ونحوه توصیف وقایع توسط هرفردی نیز متناسب با یک ویژگی غالب دراین گروه‌ها است.

این دکترای روانشناسی تربیتی تصریح کرد: در برههای از زندگی، هرفردی گاهی ویژگی جنبشی و گاهی بصری و گاهی سمعی و نیز گاهی لمسی دارد وبرای همه این ویژگیها ثابت نیست و تفکیک گروهها به این دلیل بود که بدانیم ویژگی یک گروه درما بارزتراست و وقتی ۵۰ درصد مثل یک گروه جنبشی و۵۰ درصد دیگر مانند سه گروه دیگر هستیم یعنی جنبشی بودن درما غالب است.