به گزارش افکارنیوز به نقل از جام جم آنلاين، افسردگي اشخاص را بايد افراد متخصص و آگاه تشخيص دهند و درمان كنند، اما اشكالات مرتبط با ذهن و روان نيز مثل اغلب بيماريهاي جسمي، علائم و نشانههايي دارد كه در صورت خودداري از درمان، لطمات حاد و بيشتري نصيب فرد، خانواده يا اجتماع ميكند.

یادتان باشد وجود یکی دو مورد تنها، نشانه حتمی ابتلا به افسردگی نیست، اما موارد متعدد ممکن است ناشی از شدت و حدت نوعی از افسردگی باشد.

برخی از این علائم را بشناسید:

نااميدي و احساس بيارزشي علاقه به گريه در زنان و خودخوري در مردان سرزنش مداوم خود صحبت و رفتار توام با عصبانيت از دست رفتن احساس صميميت با ديگران بخصوص اعضاي خانواده ميل به كنارهگيري از اشخاص بيعلاقگي به گفتوگو، فعاليت و كار از كف رفتن علاقهمنديها و حس لذت بردن از آنها اضطراب و منفينگري بدبيني به افراد يا آينده افزايش مداوم غم و اندوه آشفتگي فكري و بيتوجهي به ظاهر از دست دادن آرام انگيزهها عدم رضايت از كار، زندگي، ارتباطات و... بيثباتي و تغيير ناگهاني رفتار بروز يا افزايش بينظمي در قاعدگي در خانمها از دست دادن تمركز و كاهش دقت و حافظه عجز و ناتواني در رويارويي با مشكلات روزمره خستگي مداوم، بياشتهايي، بدخوابي، بيخوابي يا خواب بيش از حد دردهاي ظاهرا بيدليل متغير يا مداوم مثل سردرد، پشتدرد، درد معده، تهوع و...