سایه باد مور،سرباز سابق جنگ ویتنام، بر روی دیوار یادبود جنگ ویتنام افتاده است و پرچم پشت سرش گویی با اشاره به این دیوارهنوز هم از یادآوری این همه فجایع انسانی تحمیل شده به ملت آمریکا شرمی ندارد.