به گزارش فارس، مسئولان یک دانشکده دانشگاه آزاد برای پر کردن وقت میهمانان و جبران تأخیر عبدالله جاسبی، تصاویر راز بقاء از جمله صحنههای ترسناکی از حمله تمساحها و یوزپلنگها به صیدهای خود را به نمایش گذاشته بودند که موجب خنده و در اکثر اوقات ترس برخی از میهمانان و بخصوص میهمانان خانم شده بود.