به گزارش مهر، حمید سعادت نماینده مردم نجف آباد صبح جمعه در جلسه هماندیشی اعضای جامعه اسلامی مهندسین استان اصفهان با اشاره به مشکل کمآبی و خشکسالی در استان اصفهان، افزود: تمدن غالب در استان اصفهان برگرفته از مفاهیم و اعتقادات اسلامی است و بر همین اساس باید توجه داشت که در صورتی که اصفهان بر اثر خشکسالی و بیآبی از بین برود و یا تضعیف شود، تمدن شکوفا و پر از خلاقیت اسلامی نیز در این شهر تضعیف خواهد شد.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه شرایط باید به گونهای رقم بخورد که برخی از بودجهها به صورت ویژه به اصفهان اختصاص داده شود، گفت: هماکنون مشکلاتی نظیر قطار شهری اصفهان و برخی پروژههای نیمه تمام در شهر اصفهان وجود دارد که باید با اهتمام و توجه ویژه دولت و مجلس، رفع شده و توجه ویژهای به آن صورت گیرد.