افکارنیوز: سگی با احساس که کودک گریان را ساکت می کند.

لینک فیلم