افکارنیوز: جاشوآ استریزینسکی ۱۸ ساله پدر کودکی است که با ماندن در ماشین بسیار سوزان (بر اثر تابش آفتاب و گرم شدن بیش از حد داخل ماشین) دچار سوختگی درجه سوم از ناحیه دست ها و پاها شد. همچنان که او عملیات احیا را انجام میداد، برادرش به اورژانس زنگ زد در حالی که صدای ضجه و ناله های پدرش به وضوح از پشت تلفن شنیده میشد.پدر کودک اظهار داشت همیشه یک نفر مراقب کودک بود و این بار هم تصور میکرده است که یکی از دوستانش مراقب کودک است، ولی این در حالی بود که این بار کودک در اتومبیل جا مانده و پدرش وقتی در ساعت ۳:۳۵ بعد از ظهر به قصد آوردن مادر کودک از سرکار به طرف ماشین می رود کودک را در ماشین می یابد، که بعداً در بیمارستان اعلام میشود در اثر سوختگی شدید فوت کرده است.