روایت این گزارش از " فاطمه، حسن و حسین " است، سه قلوهای لرستانی که بعد از تولد، مادرشان دچار عارضه تومور مغزی شد و حال درمان مادر و تامین نیازهای این سه قلوها نیازمند یاری مردم نوع دوست ایران اسلامی است.

کد خبر: 137745