اينجا ايران است، اين فروشگاه تخريب شده بعد از گذشت چند روز كاملا دست نخورده باقي مانده است، ژاپن نيست!

اینجا ایران است، روستای ورزقان از توابع آذربایجان، با مردمی ساده دل و با صفا که با بیرون آوردن هر جنازه ای از زیر آوار، اشک تمامی مردم آن در داغ همسایه روان شد!

اینجا ایران است، همانجا که فعالان اجتماعی اش، آلت دست رسانه اند، نه آنکه خود یک رسانه باشند!اینجا ایران است، همانجا که مرغ همسایه اش همیشه برایمان غاز است!

اینجا ایرن است، زلزله آمده، فروشگاهی تخریب شده، مردمانی آواره گشته اند ولی هیچ کس تعدی به اموال دیگری نمیکنداينجا ايران است، براي همين اين عكس ايميلي نمي شود كه دست به دست بچرخد و به سمع و بصر تمام جهان برسد و همه بدانند اگر در ژاپن، استغناي اقتصادي دولت مانع از چپاول شد، اينجا اعتقاد و ايمان مردمي مانع چپاول شد كه روي در و ديوار خانه هاي تخريب شده شان پر است از عكس شهدا.