به گزارش جوان آنلاین در همین خصوص می توان به فرقه ضاله بهائیت اشاره نمود که با استفاده از عناصر به اصطلاح مطلع در امور دینی به شبهه افکنی در اعتقادات دینی ادیان توحیدی اقدام می نمایند و در این راه به ظاهر به مقررات و احکام الهی این ادیان تمسک می جویند.

در همین راستا دیده شده به تازگی فرقه ضاله بهائیت به شگردهای هرمی و گلدکوئیستی روی آورده است و عناصر این فرقه ضاله با تشکیل مجالس دعوت به امور هرمی با نفوذ افرادی تحت عنوان روحانی در این مجالس در حاشیبه اینگونه تخلفات اقتصادی خود به تخریب باورهای اعتقادی دعوت شدگان اقدام می نمایند.