به گزارش افکارنیوز، حسینعلی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به تازگی اعلام کرده است که در بخش اقتصاد مافیای دارویی فراوانی در کشور وجود دارد که روز به روز در حال رشد و قدرتگیری است اما برای مقابله با آن تاکنون تدبیر کارشناسی و قضایی صورت نگرفته است. در همین محمدرضا شانه سازمدیر کل مرکز نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت گفت وگویی را با خبرآنلاین انجام داد. وی با تایید حضور مافیای دارو در ایران می گوید که با اینحال ایران یکی از پاکترین کشورها در زمینه تجارت دارویی است. زیرا از ابتدای سال گذشته برخورد با قاچاق دارو را به طور ویژه آغاز کردیم و در دانشگاههای علوم پزشکی در این زمینه ستاد ویژهای شکل گرفت که بخش عمدهای از کار ما اطلاعرسانی به مردم بود.