بریده مجله دانشمند سال۱۳۴۷ درخصوص خونریزی مغزی دکتر محمدمعین