شریفی در گفتوگو با فارس گفت: پرونده آشتیانی هماکنون در مرحله تجدیدنظر است.

رئیس دادگستری آذربایجان شرقی همچنین دلیل طولانی شدن رسیدگی به این پرونده را "انکار" و "توجیه" از سوی متهم، و همچنین "ابهامات" در ادله اعلام کرد.