"مهدي سرايدار"، ايسنا، افزود: روز شنبه، ۱۱ دي، از طرف معلمان آموزشگاه "شهيد چمران" واقع در شهرک امام رضا(ع) بخش "سرحد" شيروان، تماسي با اداره برقرار و در آن اعلام شد که "روشن كاظميان"، مدير مجتمع شهيد چمران ۲۲ بخش سرحد شيروان توسط دو ناشناس که با موتورسيکلت به در مدرسه آمده و با فرستادن يک دانشآموز به دنبال مدير مدرسه، وي را فراخوانده بودند، مورد ضربات چاقو قرار گرفته و كشته شده است. ضاربان نيز از صحنه متواري شدهاند.