این ابزار جدید شبیه دستکش است اما فقط برای یک انگشت دست ارایه شده و قادر است متون را به خط بریل برای نابینایان ترجمه کند.
این پوشش که Thimble نام دارد روشی فوری برای ترجمه متن و تبدیل آن به زبان بریل است.


Thimble از دوربینی که در آن تعبیه شده برای ترجمه متن استفاده می کند و سپس از شبکه الکترو لمسی برای انتقال متن به کاربر کمک می گیرد.
به این ترتیب نابینایان می توانند از این روش برای ترجمه کتاب ها، فیدهای RSS یا هر متن دیگر استفاده کنند.
البته این دستگاه فقط در حد نمونه اولیه ساخته شده و هنوز مشخص نیست به تولید انبوه برسد اما انتظار می رود با استقبال خوبی روبه رو شود.