فرماندار کوثر در بازديد از نانواييهاي شهر گيوي با يکي از اهالي که بيشتر از حد متعارف نان خريداري کرده بود ضمن مشاجره درگير شد.