گروه مشرق - وقتی قرار باشد که نواخته شدن شیپور جنگ ، جدا کننده مرد از نامرد باشد ، چه باک که آزادگانی از امت عیسی روح الله ، در صف سربازان نهضت خمینی روح الله قرار گیرند و جان بر سر دفاع از ام القری توحید و یگانه پرستی ببازند. شادی روح تمامی شهدای ارمنی دفاع مقدس صلوات.

عکس زیر بنای یادبود شهدای ارمنی در دفاع مقدس را نشان می دهد که در کلیسای سرکیسیان واقع در تهران قرار دارد.