دریاچه ارومیه كه تا همین چند سال اخیر به نگین فیروزه ای ایران معروف بود، این روزها، حال و روز خوشی ندارد؛ تقریباً دو سوم دریاچه به طور كامل خشك شده و تبدیل به كویری شور و بی حاصل گشته و اندك آب باقی مانده در وسط دریاچه هم، به حدی ناچیز است كه عمق دریاچه را تا حد بركه ای كوچك كاهش داده است. تصاویر زیر كه مربوط به روزهای اخیر است، گویا و البته غم انگیز هستند:

اینجا زمانی آبی آبی بوداین همان جاده ای است که وسط دریاچه احداثکرده اند
سمت راست تصویر، جاده را می بینید و سمت چپ، دریایی که دیگر وجود نداردبرای ساخت جاده، این سنگ ها را از کوهی که در دورنمای تصویر می بینید کندند و وسط دریاچه ریختند آنقدر که سنگ ها به اعماق دریاچه فرورفتند و از آب بیرون زدند


ساختن جاده قریب به ۳۰ سال طول کشید
و هنگامی به بهره برداری رسید که دریاچه خشک شده بود!


وسط های دریاچه، هنوز کمی آب وجود دارد که این روزها با پدیده عجیبی روبرو شده: دریاچه کف کرده است!