حسينعلي شهرياري نماينده مردم زاهدان و رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس در خصوص نحوه حذف يارانه داروها در غالب اجراي قانون هدفمندشدن يارانهها، گفت: در روند تصويب قانون هدفمندشدن يارانهها، نمايندگان مجلس حذف يارانه داروها را از قانون حذف كردند لذا در طول اجراي اين قانون نه تنها يارنه داروها حذف نميشود، بلكه فروش داروها با يارانه نيز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: قرار است‌ دولت ‌بر اساس قانون ۲۰ درصد از درآمد حاصل از هدفمند‌شدن یارانه‌ها را بنا بر نیاز، بین وزارتخانه‌ها تقسیم کند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: از ۲۰ درصدی که متعلق به دولت، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تابعه است، باید سهم قابل توجهی به وزارت بهداشت، آموزش و پرورش و وزارت دفاع اختصاص یابد.

* هدفمندشدن یارانه‌ها در ارائه خدمات بیمارستانی تاثیرگذار است

شهریاری اضافه کرد: با هدفمند‌شدن یارانه‌ها حداقل ۲ هزار میلیارد تومان بار اضافی بر دوش حوزه بهداشت و درمان کشور اضافه خواهد شد که دولت باید این میزان را از آن ۲۰ درصد جبران کند.

وي خاطرنشان كرد: هدفمندشدن يارانهها در ارائه خدمات بيمارستاني هم تاثيرگذار است چراكه بيمارستانها نيز هزينههاي برق، گاز، مواد غذايي، دستمزد پرسنل و ... را پرداخت ميكنند، اگر در اين روند پيشبينيها دقيق نباشد، در حوزه سلامت مشكل ايجاد خواهد شد.