به گزارش فارس، دانشکده خبر که در سال ۱۳۷۶ تأسیس شد و آموزش شماری از خبرنگاران و عکاسان خبری رسانهها را به عهده گرفت، با کمبودهایی در زمینه امکانات رفاهی روبرو است که این کمبودها، مشکلاتی را برای دانشجویان این دانشکده بوجود آورده است.

یکی از این مشکلات، تعداد کم سرویس‌های بهداشتی در این دانشکده و عدم تفکیک ‌آن‌ها برای دانشجویان دختر‌ و پسر‌ است، به طوریکه دانشجویان دانشکده خبر که حدود ۷۰۰ نفر هستند و روزانه نزدیک به ۲۰۰ نفر آنها در دانشکده حضور دارند، فقط امکان استفاده از ‌۵ سرویس بهداشتی را دارند که آن‌هم برای ‌دانشجویان دختر و پسر مشترک است.

تعداد کم سرویس‌های بهداشتی و مشترک بودن آنها برای دانشجویان دختر و پسر ‌از یک طرف و عدم رعایت مسائل بهداشتی و تمیز نبودن این سرویس‌های بهداشتی‌ از سوی دیگر، ‌مشکلات زیادی را برای ‌دانشجویان دانشکده خبر بویژه دختران بوجود آورده و انتقاد آنها را در پی داشته است.

در یک مقطع زمانی مسئولان ‌دانشکده خبر به فکر چاره می‌افتند و برای رفع این مشکل ‌یکی از سرویس‌های بهداشتی ‌این دانشکده ‌را به دانشجویان دختر اختصاص می‌دهند که گویا به دلیل قرار داشتن آن ‌ طبقه سوم، تعدادی از دانشجویان به آن اعتراض می‌کنند و به همین دلیل استفاده از سرویس‌های بهداشتی به همان روال گذشته بر می‌گردد.

مسئولان اجرایی این دانشکده در پاسخ به انتقاد دانشجویان درباره مشترک بودن سرویس‌های بهداشتی برای دانشجویان دختر و پسر‌، کوچک بودن دانشکده و فضای محدود آن‌را بهانه می‌کنند، در حالیکه دانشجویان این دانشکده معتقدند مسئولان دانشکده خبر می‌توانند برای رفع حداقلی و مقطعی این مشکل، تعدادی از این سرویس‌های بهداشتی را به دانشجویان دختر و تعدادی را به دانشجویان پسر اختصاص دهند.

دانشکده خبر زیرمجموعه سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران است و در ابتدای خیابان بهشتی در یک ساختمان چهار طبقه قرار دارد که با احتساب زیرزمین دانشکده که سالن غذاخوری دانشجویان است، ۵ طبقه به حساب میآید.