این رایانه بسیار زیبا که از آن به صورت محدود تولید شده است، هماکنون به صورت اینترنتی بهفروش میرسد. کاربران در این رایانه میتوانند آخرین فناوریها را در اختیار داشته باشند.این رایانه که در کره ساخته شده، Monseual ۷۰۱ نام گرفته است. به گفته شرکت سازنده، در این رایانه ۳۵۵۴ قطعه الماس به کار رفته و کیس آن نیز از طلا و بلور خالص تولید شده است.