به گزارش آینده متن این سوالات وپاسخ بدین شرح است:
س) کاشتن ناخن برای زنان چه حکمی دارد؟

ج) کاشتن ناخن به صورتی که برای وضو و غسل نتوانند آن را بردارند اشکال دارد ولی چنانچه شخصی مرتکب این عمل شده باشد، در صورت امکان، ناخن مصنوعی را بردارد و وضو و غسل به نحو معمول انجام شود و در صورت عدم امکان برداشتن ناخن، با همان حال وضو و غسل به عنوان جبیره انجام شود و احتیاطاً تیمّم هم کند.


س) تاتو کردن لب یا ابرو، چه حکمی دارد؟

ج) اگر عمل مذكور مانع از رسیدن آب وضو و غسل به پوست نباشد، مانعی ندارد ولی چون آرایش محسوب میشود لازم است از نامحرم پوشانده شود.