به گزارش ايسنا، متن پاسخ اين مرجع تقليد به استفتاء ايسنا درباره تقلب در امتحان به شرح زير است:

اين كار حرام است، جداً از آن توبه كنيد و آن را تكرار نكنيد و با اعمال نيك آينده گذشته را جبران نمايد