به گزارش افکار نیوزبه نقل از فارس، موسسه تحقیقاتی یورومانیتور طی گزارشی نوشت بازار محصولات مراقبت از پوست در ایران به علت جمعیت جوان در حال رشد و تغییر الگوهای مصرف به شدت با رونق روبرو است و تا سال ۲۰۱۵ به ارزش ۴.۶ میلیارد ریال خواهد رسید.

بر اساس این گزارش بازار محصولات مراقبت از پوست در ایران به علت فعالیت‌های بازاریابی و تبلیغاتی به شدت با رونق روبرو است. در اثر این فعالیت‌ها ارزش این بازار در سال ۲۰۱۰ با رشد ۲۴ درصدی روبرو شد و به ۳.۲ میلیارد ریال رسید.

بر اساس این تحقیقات، جمعیت جوان در حال رشد و تغییر در الگوهای مصرف نهایتا ارزش این بازار را تا سال ۲۰۱۵ به ۴.۶ میلیارد ریال خواهد رساند که بدین ترتیب طی ۵ سال رشد ۴۳ درصدی خواهد داشت. در حقیقت، افزایش قیمت نفت به عنوان یکی از صنایع اصلی ایران که به طرز چشمگیری در متوسط درآمد ملی این کشور سهم داشته به این افزایش کمک کرده است.

به نوشته این گزارش، برندهای بینالمللی و داخلی محصولات مراقبت از پوست با تشویق به آگاهی از مراقبتهای پوستی خاص با موفقیت در ایران رشد کردهاند. محصولات ضدپیری بیشترین رشد برابر با ۲۶ درصد به ارزش ۱۹۵ میلیون ریال در سال ۲۰۱۰ را به خود اختصاص دادهاند و تحلیلگران این صنعت پیشبینی میکنند که این نرخ ادامه داشته باشد.