کشکول افکار نیوز

- همواره یکی از بهترین دوران زندگی بشر را دوران کودکی او شکل داده است و ما بهترین خاطرات خود را از آن روزها در ذهن داریم.
محبت بی شائبه, عشق بدون چشم داشت و زندگی کم توقع