به گزارش افکارنیوزروزنامه رسالت نوشت : چتروم محلي براي کسب تجربه فرزندان نيست و والدين بايد از ورود کودکان و نوجوانان به چترومهاي خارجي ممانعت کنند تا آينده آنان در سراشيبي سقوط قرار نگيرد.حضور دائم و اعتياد گونه در چترومها به ادعاي برخي افراد آنقدر عذاب دهنده است که تحت يک اجبار وسواسگونه و فشار دروني پنهان حاضرند ساعتها غذا نخورده، اجابت مزاج نداشته و کلمهاي با والدين و اعضاي خانواده خود سخن نگويند اما از مقابل مانيتور حرکت نکنند.تمام فکر و ذکر معتادان چتروم در برآوردن آرزوهاي خام خود و يافتن گم گشتهاي ناشناس با چيدن انواع جملات تايپ شده در روم خلاصه ميشود.آماده شدن براي در اختيار گرفتن تالک و سخن گفتن در روم و يا پخش آهنگ دلخواه، ذهن کاربر را به خود مشغول ميکند که در اين حال بايد پاسخگوي پيامهاي احتمالي نامناسب ديگران هم باشد.انتظار تقدير حاضران يا ارسال آدمکهايي که دستزده و تشويق ميکنند و يا بالعکس روبهرو شدن با انواع دشنامهايي که خواستار قطع يا تغيير آهنگ هستند، از جمله استرسهايي است که بايد متحمل شوند.مجموع موارد فوق منجر به ايجاد اضطراب شده و بويژه اگر زماني هم با دشنام سايرين روبهرو شود اين فشار و اضطراب دو چندان خواهد شد.تاثير منفي پيشنهادات جنسي بيادبانه بعد از خروج از چتروم ذهن افراد خصوصا نوجوانان را مشغول کرده و موجب نشخوارهاي فکري مداوم خواهد شد که عواقب نامطلوبي را در رابطه با جهتدهي رفتارهاي زودرس جنسي به دنبال دارد.افراد معتاد به چت که در تجربههاي اول با غرور کاذب اعلام ميکنند که صرفأ براي تفريح و سرگرمي به صورت موقتي و با فواصل طولاني به روم آمدهاند اکنون از اتلاف بيهوده وقت، شنيدن انواع دشنامها، صرف هزينه، حقارتها و به حساب نيامدنهاي خود رنج برده و مدام ميخواهند جلب توجه کنند و ديگران آنها را تاييد نمايند.در صورتي که کسي اين فرد را تاييد نکند يا واکنش منفي داشته باشد اولين اقدامشان گفتن کلمات و جملات زشت و فحاشي است که به يک عادت هميشگي تبديل خواهد شد و ممکن است اين عادت به محيط خانواده، بستگان و در ميان همشهريان نيز منتقل شود.شايد در آينده نه چندان دور با افزايش چتکنندگان يا مسنجرهاي غربي مانند ياهو مسنجر و در رومهاي آنان ، حتي در محيط مترو، داخل اتوبوس، کوچه، کلاس، بازار و غيره به وفور با اين ناسزاها و عدم رعايت عفت کلام برخورد نماييم، گويي همه مردم شربخمر کرده يا قرصهاي روانگردان مصرف کرده و چشمشان بر حقايق بسته شده است.متعاقب آن انواع پرخاشگري و درگيري تن به تن، قتل و شکايت فزوني يابد چرا که فرد به اين وضعيت عادت کرده و تکنولوژي جديد وي را پرورده است و به او القا ميشود که ارزشها چيزي هستند که در فضاي مجازي مشاهده ميکنيد نه آنچه که در مدارس و کتابها به شما آموزش داده شده و نه چيزي که ياد گرفته و مشاهده کردهايد.انتقادي به توجيهات برخي کارشناسان، صاحبنظران يا افراد عادي چون والدين يا حتي چتکنندگان وارد است که طبق روال عادي سخنراني و اظهار نظرات ميگويند، نحوه استفاده از يک شيء، برنامه، فناوري، خدمات و غيره مهم است و اين مثال نخنما شده که چاقو را هم براي کشتن استفاده ميکنند و هم براي پوست کندن ميوه.اين مثال را بارها براي محيط مجازي ذکر کرده و ادعا ميکنند که اگر کسي استفاده خوب و درستي از چت داشته باشد فيالواقع مفيد است.بر اساس پيشنهاد اکثر محققان و آسيبشناسان اجتماعي، به والدين توصيه ميشود به هيچ وجه فرزندان خود را در استفاده طولاني از اينترنت و بويژه چتکردن به حال خود رها نساخته و در حد امکان از ورود آنها به چترومها و عضويت در شبکههاي اجتماعي خارجي جلوگيري کنند.آموزش مهارتهاي زندگي به دانشآموزان و آگاهسازي آنان از نتايج منفي و خطرات چتروم به زبان قابل فهم ميتواند از يک فاجعه اخلاقي که به مراتب سنگينتر از عوارض اعتياد به مواد مخدر است جلوگيري کند همچنين انجمن اولياي مدارس در قالب آموزش خانواده ميتوانند مطالب مفيدي را به اطلاع والدين برسانند.بر اساس تجربه، در سطح دانشگاهها تشکيل جلسات راهنمايي گروهي براي افرادي که از اعتياد به چتکردن رنج ميبرند نتايج خوبي را به دنبال داشته که براي اثربخشي بيشتر بر برگزاري اين جلسات توسط مشاوران و آسيبشناسان مجرب به شيوه مشارکت فعال تاکيد ميشود.‏