آتش سوزی در جنگلهای شمال ایران که نزدیک به دو ماه پیش آغاز و در دو مرحله با تمامی تلاشهای صورت گرفته به مدد باران خاموش شد، بهانه ای شد تا مقامات مسئول مراقبت از کهنترین رویشگاههای جنگلی دنیا، گناه آتش را به گردن تغییرات اقلیمی و نباریدن باران بیاندازند در حالی که مردم محلی دستهای پنهان و تعمد را عامل شعله ور شدن آتش می دانند.
به گزارش مهر، جنگلهای شمال ایران که طبق عادت شصت میلیون ساله خود پاییز و زمستان را به خواب فرو می رفتند تا در بهار دوباره با رویش جوانه های تازه حیات را آغاز کنند اینبار بر خلاف ۳۵ سال گذشته کم باران ترین و خشک ترین روزهای عمر طولانی خود را سپری کردند تا ماهها آتش بر جانشان بیفتد و هر روز شاهد آتش سوزی در گوشه گوشه این جنگلهای مولد باشیم.