ابليس گفت: پارساي بخيل را دوست تر دارم، که او جان همي کند و طاعت همي کند، اما بخل وي آن همه باطل گرداند، و فاسق بخشنده را دشمن تر دارم که او خوش همي خورد و خوش زندگي کند، و همي ترسم که خداي تعالي بر وي به سبب سخاوتش، رحمت کند و وي را توبه دهد.

* کيمياي سعادت، امام محمد غزالي