رئيس سازمان تربيت بدني از مجلس شوراي اسلامي براي تصويب طرح تبديل سازمان ورزش به وزارتخانه مشترك گلايه كرد.