اینها نه رانت خوار و كلاهبردار هستند، نه قاتل و دزد هستند و فاسد و فاجر. این مردمان جزو باشرف ترین ها در ایرانی هستند كه راه های ساده تری برای كسب درآمد است اما این مردان شریف از سخت ترین راه نان حلال به كف می آورند. برایشان حرمت قائل شویم و پستی و كوچكی را با رفتگری مقایسه نكنیم و در عبور شبانه یا سرگاهی از كنارش لااقل دو كلمه را برای قدردانی از ایشان بیان كنیم: خسته نباشید.