افکارنیوز

: حروف انگلیسی A, B, C, D در املای انگلیسی هیچ یک از اعداد ۱ تا ۹۹ دیده نمی‌شود؟

حرف D برای اولین بار در عدد ۱۰۰ بکار می‌رود(Hundred)

حروف A, B, C در املای انگلیسی هیچ یک از اعداد ۱ تا ۹۹۹ دیده نمی‌شود.

حرف A برای اولین بار در املای عدد ۱۰۰۰ دیده می‌شود(Thousand)

حروف B, C در املای انگلیسی هیچ یک از اعداد ۱ تا ۹۹۹۹۹۹۹۹۹ دیده نمی‌شود.

حرف B برای اولین بار در املای عدد بیلیون بکار می‌رود.(billion)

و حرف C هیچ وقت در املای اعداد انگلیسی بکار نمی‌رود.

مطالب جالب و خواندنی را اینجا بخوانید