گونه ای جدید از حشرات در جنگلهای فرانسه کشف شده که تاکنون نمونه ای از آن مشاهده نشده است. در حین این بررسی ها، نکته جالبی توجه جانورشناسان را بخود جلب کرده بود. این حشره بامزه وقتی زیر میکروسکوپ جانورشناسان قرار می گرفت، در زاویه ای خاص لبخندی به لب داشت. البته این لبخند نه به شکل واقعی بلکه خطوطی که بر روی بدن این حشره نقش بسته بودف تداعی لبخندی زیبا را برای آنها به وجود آورده بود. آنها، این حشره جالب را موقتا خندان نامیده اند تا بعد از بررسی های بیشتر بتوانند گونه دقیق آنرا مشخص کنند.

کد خبر: 150819