افکارنیوز

: این گیره کمک میکند که هنگام خرید، تمام کیسهها را داخلش بیاندازید و فقط دستهاش را بگیرید. با فشار دادن یک دکمه، مثل جاکلیدی، قفل باز میشود و میتوانید یکی یکی کیسهها را وارد کنید.