در واقعهای تکاندهنده در شهرستان زرینشهر اصفهان ۲ کودک خردسال ۱.۵ و ۲ ساله در اثر تجویز و استفاده نادرست از داروی متو کلو پر آمید یا پلازیل به حالت اغما رفته و زمانی که به بیمارستان شهدای لنجان منتقل شدند، علیرغم تلاشهای فراوان تیم اورژانس این بیمارستان جان باختند.

به گزارش مهر،به دنبال این رخداد تلخ شاهمحمدی، دادستان زرینشهر با اطلاع از مرگ مرموز دو نوزاد موضوع را پیگیری و دستوراتی را جهت بررسی فوری کشف ماهیت داروهای مورد استفاده قرار گرفته صادر کرد و تحقیق از پزشکان و کادر درمانی آغاز شد.