به گزارش افکارنیوزبه نقل از فارس، براساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی، در سه‌ماهه اول سال‌جاری، یک‌میلیون و ۱۰۲ هزار و ۱۵۷ بازنشسته تحت‌پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی بوده‌اند.

بنا بر این گزارش، ۱۲ هزار و ۹۳۳ نفر ازکارافتاده کلی ناشی از کار، ۱۳ هزار و ۴۳۶ ازکارافتاده جزیی ناشی از کار و ۸۳ هزار و ۳۸۷ ازکارافتاده کلی غیرناشی از کار تا پایان خرداد سال ۹۱ از خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی بهره گرفته‌اند.

همچنین تا پایان خرداد سال‌جاری ۲۸ هزار و ۲۶۰ بیمه‌شده سازمان تأمین‌اجتماعی بر اثر حوادثناشی از کار فوت شده و ۵۳۵ هزار و ۷۴۸ بیمه‌شده نیز بر اثر حوادثغیر ناشی از کار فوت کرده‌اند.

بر این اساس در ۳ ماهه اول سال جاری، یکمیلیون و ۷۹۷ هزار و ۸۸۳ تبعی بازنشسته و ۲۰۰ هزار و ۵۲۳ تبعی ازکارافتاده تحتپوشش سازمان تأمیناجتماعی هستند که جمعیت افراد تبعی مستمریبگیر این سازمان یکمیلیون و ۹۹۸ هزار و ۴۰۶ نفر برآورد شده است.