به گزارش افکارنیوزبه نقل از فارس، براساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی در ۳ ماهه اول سال‌جاری ۲هزار و ۵۹۶ مورد از علل وقوع حوادثناشی از کار بی‌احتیاطی بوده است.

۳۰۸ بیمه‌شده سازمان تأمین‌اجتماعی به دلیل عدم رعایت مقررات ایمنی، ۲۰۲ نفر به دلیل استفاده از وسایل بی‌حفاظ، ۱۶۰ نفر به دلیل عدم استفاده از وسایل حفاظتی در ۳ ماهه اول سال ۹۱ دچار حوادثناشی از کار شده‌اند.

براساس این گزارش، در ۳ ماهه اول سال ۹۱، وسایل معیوب باعثآسیب‌دیدگی ۱۴۷ نفر شده و ازدحام و بی‌نظمی تجهیزات، فقدان اطلاعات، تهویه نامطلوب، لباس خطرناک، عدم آموزش و نور ناقص در محل کار نیز از دیگر علل وقوع حادثه ناشی از کار بوده است.

همچنین گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال با یکهزار و ۸۳ نفر بیشترین آمار حادثهدیدگان ناشی از کار را در ۳ ماهه اول سال ۹۱ به خود اختصاص داده و از طرفی گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ سال با ۹۵۹ نفر، ۲۰ تا ۲۴ سال با ۶۶۲ و ۴۰ تا ۴۴ سال با ۴۴۴ نفر در رتبههای بعدی گروههای سنی حادثه دیده ناشی از کار قرار دارند