علی کامکار در این ارتباط افزود: این مکالمات موجب ایجاد نوعی تعامل اجتماعی منفی بین حداقل دو نفر که پیام های دیجیتالی مجازی را با هم مبادله می کنند می شود تا از نظر جنسی باعث تحریک شده و در ظاهر موجب رضایت خاطر آنها شود.

به گزارش ایلنا، وی عوامل موثر این آسیب را تشدید خود تحریکی، فراهم کردن اسباب رضایت فوری، فرار از تنش ها و استرس ها، بهنجارکردن هوس های جنسی، تایید شرایط محدود کننده، تسکین اضطراب عملکردی، تسلط بر ناراحتی های ناشی از سوء جنسی کودکان بیان کرد.

وی مراحل پنج گانه این رفتار پرمخاطره جنسی و آسیب اجتماعی را شامل مراحل اکتشاف، عمل، اعتیاد، وسواس و ناامیدی دانست و در خصوص درمان آن گفت: درمان این نوع بیماری شامل مراحل ارزیابی و بررسی عادات فعلی در استفاده از اینترنت، ایجاد تغییرات قابل اندازه گیری دررفتار اینترنتی، بیان شیوه سرکردن بدون استفاده از اینترنت و فهم نیازهای جنسی که موجب اعتیاد به اینترنت است، طرح نقشه پیش بینی شده برای مقابله با موقعیت های پرخطر و اصلاح توجیهاتی که منجر به عود اعتیاد به اینترنت است می شود.