افکارنیوز

: مهرداد صدقی مهم‌ترین سؤال‌های جهان سوم یا چیزهایی را که دانستنشان برای یک جهان سومی از نان شب هم واجب‌تر است، در این لیست از کتاب «نقطه ته خط» جمع کرده است.


اجتماعی
کی عاشق کی شده؟
کِی عروسی می‌گیرن؟
مهریه و جهیزیه‌اش چی بوده؟
حامله‌س؟
چی زاییده؟

هنری
کی چقدر می‌گیره؟
کی با کیه؟
کی با کی به هم زده؟
کی کجا رقصیده؟

اداری
کی چقدر می‌گیره؟
کی قراره مدیر بشه؟
کِی قراره مدیر بشه؟
کی با مدیر نسبت داره؟
کی با مدیر خوب یا بده؟

ورزشی
کی چقدر می‌گیره؟
کی قراره مربی بشه؟
کی با مربی به هم زده؟
کی قراره ازدواج کنه؟
کی کجا رقصیده؟

سیاسی

کی، ‌ کیه؟
کی با کیه؟
کی به کیه؟
کی با کی نیست؟
کی، کجا بوده؟

مراسم عروسی
کی چی پوشیده؟
کی چی خریده؟
کی چی آورده؟
کی با چی اومده؟
کی برای چی اومده؟
کی برای چی نیومده؟

ترکیبی
کی، کجا و با کی نسبت داشته که حالا داره چقدر می‌گیره؟
کی عاشق کی بوده که حالا چرا بره با یکی دیگه ازدواج کنه؟
کی با کی، از کجا با چی اومده بودن؟
کی با کی بوده که با کی به هم زده و حالا چرا با کی خوب شده؟
کی از کجا‌آورده که تونسته چی بخره؟
مگه کی به کیه که کی، کجا موقع رقصیدن بوده؟!