به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر: محمد حسین زداگفت: براساس قانون برنامه پنجم توسعه سازمان تامین اجتماعی مکلف به بازنگری در قانون قبلی تامین اجتماعی مصوب سال ۵۴، شده است که یکی از این مفاده بازنگری در سن بازنشستگی است.

وی گفت: با توجه به اینکه از قانون قبلی حدود ۳۷ سال می گذرد و آمیخته به مسائل اقتصادی است به همین دلیل وقت آن رسیده که قانون تامین اجتماعی بازنگری شود و و برهمین اساس تمامی ۱۱۸ ماده آن مجددا بررسی می شود.

به گفته مدیرکل فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی، سن بازنشستگی، مبلغ حق بیمه، نحوه شکایت کارفرمایان از محاسبه حق بیمه و … از جمله مفادی است که در قانون قبلی ذکر شده و مورد بازنگری قرار می گیرند که البته شاید برخی از این موارد مانند قبل به تصویب برسد و تغییر در آن ایجاد نشود.

زدا به افزایش سن امید به زندگی درایران اشاره کرد و افزود: یکی از تاثیرگذار ترین موارد در تعیین سن بازنشستگی سن امید به زندگی است و آمار سال ۹۱ نیز نشان می دهد که سن امید به زندگی ۲۰ سال افزایش یافته است و برهمین اساس سن بازنشستگی نیز افزایش پیدا خواهد کرد که در تمام کشورهای دنیا اینگونه است.

وی به بررسی ۱۰ کشور منطقه اشاره کرد و گفت: براساس بررسیهای انجام شده مشخص شد که سن امید به زندگی در کشورهایی مانند بحرین ۶۷.۷، لیبی ۶۳، مراکش ۶۶، یمن ۵۷، عربستان ۶۸، مصر ۶۰ و … از ایران که ۷۹.۴ عنوان شده، کمتر است در حالیکه سن بازنشستگی در لیبی ۶۵ سال است.

مدیر کل فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در مورد سن بازنشستگی مردان نیز افزود: در حال حاضر مردان با سه نوع سن و سابقه بازنشست می شوند بطوریکه در نوع اول با داشتن ۳۵ سال سابقه بدون شرط سنی، دوم ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه با حقوق کامل و نوع سوم داشتن ۶۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه که براساس میزان سابقه حقوق دریافت می کنند.

زدا در مورد بازنشستگی زنان نیز گفت: زنان نیز با همان سه شرط عنوان شده و در هر کدام ۵ سال کمتر و البته در مورد زنان یک استثنا نیز وجود دارد و آن این است که زنان با ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه در بیمه های اجباری بازنشسته می شوند.

به گفته وی، در مشاغل سخت و زیان آور نیز دارا بودن سابقه کار ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب بدون شرط سنی برای بازنشستگی زنان و مردان کافی است.

وی با اشاره به اینکه قراردادهای قبلی بیمه شدگان تغییری نخواهد کرد، افزود: در صورت تصویب افزایش سن بازنشستگان، قرارداد افراد مخدوش نخواهد شد و نباید آسیبی ببینند. این موضوع در مورد قرار دادهای جدید اعمال می شود.

مدیرکل فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: بازنگری در قانون تامین اجتماعی و بررسی مواردی مانند افزایش سن بازنشستگان با حضور شرکای اجتماعی متشکل از نمایندگان کارفرمایان، دولت‌، مستمری‌بگیران و کارگران انجام می‌شود و هنوز دراین خصوص تصمیم قطعی گرفته نشده است.

زدا اظهار داشت: پیش نویس بازنگری قانون به دستور رئیس سازمان تامین اجتماعی و توسط تمامی کارشناسان سازمان مطالعه و تیمهای تخصصی دراین زمینه تشکیل شده است و طی هفته های آینده پیش نویس نهایی خواهد شد.

وی در مورد تصویب قانون جدید تامین اجتماعی نیز گفت: پس از نهایی شدن پیش نویس به دولت ارسال می شود و با تصویب آنها به مجلس فرستاده می شود و در نهایت مشخص نیست پس از ارسال به مجلس چه تغییراتی در آن ایجاد شود.