مصرف گرایی انسان منابع طبیعت را نابود می‌کند و با برجا گذاشتن زباله های انبوه زندگی انسان و سایر موجودات را روزه به روز به خیر می‌اندازد. جردن سعی داشته تا با کار خود دنیای مصرف زده امروز را نشان دهد که چگونه کوه‌های بدقواره ای از زباله درست می‌کند که به محیط زیست و سلامتی انسان آسیب می‌زنند.

کد خبر: 160944