به گزارش افکارنیوز، روزنامه خراسان نوشت: پس از آغاز عمليات اجرايي انتقال آب خزر به برخي استان هاي مرکزي کشور، يک مسئول دولتي پيشنهادي را به کابينه ارسال کرده که با تصويب آن، کارگروه انتقال آب از خليج فارس به استان هاي شرقي کشور تشکيل مي شود. اين پيشنهاد فعلا در اختيار وزارت نيرو قرار گرفته و قرار است پس از بررسيهاي کارشناسي، نوع کارگروه و نحوه تفويض اختيار آن بر اساس اصل ۱۲۷ يا اصل ۱۳۸ قانون اساسي توسط مسئولان حقوقي دولت مشخص شود.