به گزارشافکارنیوزبه نقل از ایسنا، رای دیوان عدالت اداری به معنای محرومیت کامل کارگران قراردادی از شمول بیمه بیکاری نیست وکارگران قراردادی در صورتی که در طول مدت قرارداد موقت، بدون میل و اراده بیکار شوند، کماکان مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند.

این در حالی است که بر اساس رای اخیر دیوان عدالت اداری، کارگران قراردادی چنانچه در پایان مدت قرارداد موقت بیکار شوند، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواهند بود.

در این ارتباط تفاهم نامهای در اسفند ماه سال ۸۴ میان سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار و امور اجتماعی وقت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعلی) منعقد شده است که بر مبنای آن، اگر مشاغل این بیمه شدگانه ماهیت دائمی داشته باشد و حداقل یکسال و حتی با قراردادهای موقت کار در آن محل شاغل باشند، در صورت بیکاری میتوانند از مقرر بیمه بیکاری بهرهمند شوند.