افکارنیوز

: عقرب ها هم نوع خوار هستند. در نبرد میان عقرب ها همواره پیروزی با عقربی است که جثه ای بزرگتر داشته باشد.

لینک فیلم