عروس و داماد آمریکایی مقیم شهر نیویورک مراسم عروسی خود در جایی برگزار کردند که در آن جاذبه زمین وجود ندارد. این مراسم ازدواج که در جهان برای نخستین بار در فضا برگزار شده است حدود ۲۰ هزار دلار آمریکا برای زوجین هزینه داشته است. زوجین در این جشن فضایی خود به دلیل نبودن جاذبه زمین به سختی موفق شدند حلقه نامزدی را در انگشتان یکدیگر بگذارند.

کد خبر: 170738