به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایلنا، جانشین سازمان نظام وظیفه نیروی انتظامی با اشاره برخی اخبار در ارتباط با حذف امریه از خدمت سربازی گفت: سازمان نظام وظیفه هنوز تصمیم قطعی در ارتباط با حذف سرباز امریه ندارد.

سردار کریمی جانشین سازمان نظام وظیفه نیروی انتظامی در ارتباط با شرایط جذب سربازان امریه گفت: سازمان ها و ارگانها بنا بر نیازهای خود از ما درخواست سرباز می کنند که سازمان نظام وظیفه پس از بررسی درخواست ها سرباز را در اختیار آنها می گذارد.

کریمی تاکید کرد: شرایط ویژه ای در قانون برای سرباز امریه وجود ندارد و شرط تاهل جزء شرایط امریه نیست.

وی خاطر نشان کرد: سازمان نظام وظیفه هیچ پولی از سازمانهای و ارگانهای دولتی بابت در اختیار قرار دادن سرباز امریه دریافت نمی كند و قوانین مربوط به امریه مربوط به واحدهایی است كه درخواست خود را اعلام می كنند.