افکارنیوز

: مرد در انتظار رسیدن مترو در حال خودش است. او بی آنکه به پشت سر نگاه کند یکی دو قدم به عقب برداشته و با کمر روی ریل مترو سقوط می کند.

این فیلم ویدئویی که توسط دوربین امنیتی یک ایستگاه مترو شهر مادرید گرفته شده است در چند روز اخیر توجه میلیون ها کاربر را به خود جلب کرده است.

مردی در دو قدمی مرگ و شجاعت مثال زدنی مردی دیگر برای نجات جان او.

باید خاطرنشان کرد، این حادثه دو سال پیش رخ داده اما فیلم آن در چند روز اخیر روی وبسایت های جهان قرار گرفته است.

مرد کم حواس با کمر روی ریل مترو افتاده و قطار تا لحظه ای دیگر از راه می رسد. مردی که ظاهرا یک مامور پلیس در لباس شخصی است با خونسردی و شجاعتی مثال زدنی از سکو پایین رفته و مرد حادثه دیده را که قادر به تکان خوردن نیست از روی ریل کنار می کشد.

لحظه ای بعد قطار سوت کشان وارد ایستگاه می شود. فیلم را با هم ببینیم.

لینک فیلم